Algemene en praktische voorwaarden

Onderstaande voorwaarden dienen als richtlijnen betreffende het vlotte verloop en dergelijke. Vesparoute behoudt echter ten allen tijden het recht om mogelijke afwijkingen te stellen of aanpassingen en veranderingen toe te passen.

U stemt uitdrukkelijk in met onderstaande voorwaarden vanaf het moment dat u een bestelling bij ons plaatst. 

OVEREENKOMST

Het in gebruik nemen van het gehuurde goed impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de hiernavolgende voorwaarden. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De huurder zal het gehuurde goed enkel voor privédoeleinden mogen gebruiken. De huurder verklaart uitdrukkelijk over de vereiste vaardigheid en geschiktheid te beschikken om het gehuurde goed te gebruiken en eveneens te voldoen aan alle wettelijke vereisten gesteld voor het gebruik ervan. De huurder zal het gehuurde goed met uitsluiting van ieder ander persoon persoonlijk gebruiken en hij verbindt er zich toe het gehuurde goed niet onder te verhuren, over te dragen of ter beschikking te stellen van derden. De huurder zal bij het gebruik van het gehuurde goed alle wettelijke voorschriften respecteren en alle boetes en schade, dewelke het gevolg zouden zijn van de niet-naleving, ten laste nemen.

Elke deelnemer kan het voertuig besturen, zolang deze het huurcontract mee heeft ingevuld en ondertekend. Dit is belangrijk voor de verzekering.

De overeenkomst wordt na het inleveren van het gehuurde goed en afhandeling van administratie ontbonden.

Addendum groepen & bedrijven:

In geval van een groepsreservatie of reservatie in bedrijfsverband (cfr. Vanaf 10 Vespa’s, 05 Calessino’s of 06 Twizy’s. of een combinatie hiervan) worden er bijkomende specifieke voorwaarden gehanteerd.

Bij een reservatie in bedrijfsverband dient slechts een enkel exemplaar van de huurovereenkomst ingevuld te worden en kan, als bijlage, een lijst van bestuurders bevatten. De ondertekenaar (i.e.  de groepsverantwoordelijke) stelt zich onherroepelijk hoofdelijk verantwoordelijk voor de groep waarvoor hij ondertekent. Wanneer een individuele bestuurder van de groep probeert zijn wettelijke verplichtingen te ontkomen, blijft de ondertekende groepsverantwoordelijke aansprakelijk.

De huurder kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

Bij groepsreservaties (i.e. niet in bedrijfsverband) dient elke bestuurder een exemplaar van de huurovereenkomst in te vullen en te ondertekenen.

 

OVERMACHT

Indien de verhuurder, door overmacht, het gehuurde goed niet ter beschikking van de huurder kan stellen, kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden volgens artikel 1148 van het BURGERLIJK WETBOEK. De verhuurder zal echter alles doen wat mogelijk is om het euvel zo correct mogelijk te verhelpen of een gepast alternatief voorstellen. De verhuurder zal nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

 

LEEFTIJD, RIJBEWIJS EN IDENTITEIT

De minimumleeftijd van de huurder / bestuurder van het gehuurde goed moet minstens 18 jaar zijn, conform de, door de verzekeringsmaatschappij, opgelegde voorwaarden.

De huurder dient op eenvoudig verzoek van de verhuurder zijn identiteitskaart voor te leggen. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet u steeds uw eID op zak hebben. De identiteitskaart is het bewijs dat u ingeschreven bent in het rijksregister van de natuurlijke personen. Met de eID kan men zich identificeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd, … te bewijzen. Bij onregelmatigheden tijdens het rijden kan dit soms nodig zijn (vb. politiecontrole, …). Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor eigen rekening.

De huurder verklaart dat zowel hijzelf als de bestuurders voor wie hij verantwoordelijk is, beschikken over het vereiste rijbewijs om het gehuurde goed in het verkeer te brengen. Op eenvoudig verzoek van de verhuurder dient de huurder desgevallend de rijbewijzen van hemzelf én van de andere bestuurders, ter controle, voor te leggen. Alle Vespa-modellen die Vesparoute te huur stelt, vallen onder de categorie klasse B (cfr. ‘alle voertuigen met twee of drie wielen met een maximale cilinderinhoud van 50cc of een elektrische motor waarvan de maximumsnelheid 45km/u is’). Om met een motorfiets van klasse B te rijden, is een rijbewijs A3 vereist. Dit betekent alle standaard rijbewijzen uitgeschreven voor April 2013. Voor rijbewijzen uitgeschreven na April 2013 dient de AM-code op de achterzijde aangeduid te zijn. Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid            op zich en zijn deze mogelijke kosten voor eigen rekening. Voor het besturen van een Calessino of Twizy zijn er geen bijzonderheden vereist zoals hierboven aangegeven. Voorlopige rijbewijzen worden in geen geval toegelaten.

 

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De verhuurder geeft aan de huurder, die ermee instemt, het goed in huur.

Voertuig (Vespa Lx, 50cc, volautomatisch / Calessino Apé, 400cc, handschakeling / Twizy 45/80, 100% elektrisch). GPS met uitgestippelde routes. Volle brandstoftank (Vespa of Calessino) / 100% opgeladen batterij (Twizy) & onbeperkt aantal kilometers. BA-verzekering. Helm (Vespa) & tweede helm voor passagier. Accessoires (topcase, kinderzitje), indien gereserveerd. BTW & taksen (alle prijzen zijn inclusief 21%, ook voor facturatie). Technische uitleg & begeleiding (met tips & tricks) bij vertrek. Technische bijstand en/of depannage. Eigen hersteldienst. ‘Goed-weer-Garantie’ (gratis annulering tot 01 dag voor reservatiedatum. Aangepaste voorwaarden bij arrangementen en groepen). Maaltijd of overnachting (indien gereserveerd).

 

PLAATS VAN VERHUUR

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor vertreklocaties vanaf Belgisch grondgebied. Vesparoute heeft enkele vaste vertreklocaties van waaruit men kan starten. Vertrekken vanuit een andere dan deze locaties is enkel voor groepsreservaties en reservaties in bedrijfsverband en enkel Vespa’s zijn mogelijk. Voor een vertrek elders dan onze vaste locaties zal er een kost aangerekend worden, dit voor het vervoer van de Vespa’s en het uitstippelen van een route en de algemene organisatie. Er dienen vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt en goedkeuring van Vesparoute is vereist.

 

HUURPERIODE, AFHALEN EN INLEVERING

Vesparoute biedt lange routes aan voor de volledige dag alsook korte routes voor een halve dag. Het effectieve vertrekuur en aankomstuur bepaalt de huurder zelf, zolang deze binnen de vooropgestelde uren vallen.

Halve dagverhuur: Dit omvat maximum 04u. Vertrekken zijn mogelijk zowel om 10u00 als om 14u00. De gehuurde voertuigen dienen ten laatste om 14u00 (indien vertrek om 10u00) of 18u00 (indien vertrek om 14u00) terug afgeleverd te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij een laattijdige aflevering (langer dan 04u) dewelke niet op voorhand is overeengekomen, behoudt Vesparoute het recht om de volledige dagprijs aan te rekenen. Verhuur met vertrek na 15u00 is niet mogelijk, tenzij anders afgesproken en goedgekeurd door de verhuurder.

Dagverhuur: Dit omvat maximum 08u. De gehuurde voertuigen staan vanaf 10u00 ‘s morgens ter beschikking en dienen ten laatste om 18u00 terug ingeleverd te worden, tenzij anders overeengekomen. Verhuur met vertrek na 15u00 is niet mogelijk, tenzij anders afgesproken en goedgekeurd door de verhuurder.

Andere tijdstippen (voornamelijk van toepassing voor groepsreservaties en reservaties in bedrijfsverband) voor vertrek en aankomst zijn mogelijk, maar dit enkel na duidelijke afspraak en goedkeuring van Vesparoute.

Meerdaagse verhuur: Het is mogelijk om bij Vesparoute.com een voertuig gedurende meerdere dagen te huren. Hier zijn echter enkele specifieke voorwaarden aan verbonden:

- Huurprijs: vermenigvuldigd met het aantal dagen

- Huurperiode: het maximum aantal dagen na elkaar is beperkt tot 02

- Waarborg: enkel Basisformule mogelijk: 300.00,- per Vespa (ter plaatse voor vertrek achter te laten: contant/CC)

- Stalling (’s nachts): in een gewaarborgde & af te sluiten ruimte. Het correcte en volledige adres van de plaats van stalling dient bij vertrek                 aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden. Diefstal is in geen enkel geval gewaarborgd: de huurder blijft in alle       gevallen, ongeacht de omstandigheid, verantwoordelijk voor het gehuurde goed. De huidige waarde van het voertuig dient door    de huurder vergoed te worden in geval van verlies of diefstal.

- Depannage: u kan uiteraard beroep doen op onze service en bijstand binnen een straal van 25 kilometer rond de vaste verhuurlocaties.                 Daarbuiten wordt er een forfait (afhankelijk van de verwijderde aantal kilometers) in rekening gebracht.

- brandstof: 1ste volle brandstoftank is in de prijs inbegrepen (reikwijdte: ca. 180 km). Vanaf de 2de zijn de kosten voor het bijtanken voor                 rekening van de huurder. Bijtanken dient steeds te gebeuren met EURO98. Bij terug inleveren dient de brandstoftank niet                 volgetankt te worden.

- bij eender welke onregelmatigheid (schade, ongeval, ...), neemt de huurder onmiddellijk en onverwijld contact op met de verhuurder.

Indien het gehuurde goed niet binnen de afgesproken huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder een mogelijke vergoeding + de extra huur van het aantal dagen, verschuldigd. Bij langer gebruik van het gehuurde goed dan overeengekomen, loopt de huur automatisch verder en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst van kracht.

De verhuurder verbindt zich er toe hoger beschreven goed in goede staat van onderhoud aan de huurder te leveren, op de datum en op de vooraf overeengekomen verhuurplaats. De verhuurder verbindt zich er toe dat het verhuurde goed voldoet aan alle technische kwalificaties eigen aan het goed en die het gebruik en rustig genot van het goed verzekeren.

De huurder dient voor zijn vertrek de staat van het gehuurde goed te controleren, alsook de boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer, enzovoort. De huurder erkent het hierboven omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.

De huurder zorgt er voor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd wordt. De huurder zal tevens alle boorddocumenten (zoals gelijkvormigheidsattest, verzekeringsbewijs, enzovoort) alsook alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (zoals, spiegel, nummerplaat, enzovoort) aan de verhuurder overhandigen. Het gehuurde goed dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling, tenzij anders overeengekomen. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde boorddocumenten en kentekenbewijs van het respectievelijke voertuig.

Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terug betaling van gedeeltelijke huur. Bij een laattijdige inlevering (later dan het tijdstip van afspraak) geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot een aanrekening van een extra kost. Het niet terug inleveren van het gehuurde goed, zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen.

De huurder erkent voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de werking en veiligheid van het gehuurde goed (informatieplicht).

 

HUURPRIJS EN BETALING

Het totaal van de huurprijs dient ten laatste betaald te worden bij levering van het gehuurde goed aan de huurder, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hiervan is de verhuurder niet verantwoordelijk voor ongewilde vergissingen bij het reserveren van de voertuigen of voor overmacht van welke aard dan ook waardoor de verhuring niet kan doorgaan. De verhuurder zal hiervoor nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

De gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

De prijzen zijn dezelfde voor professionele en particuliere klanten. Er worden geen kortingen toegewezen. Doorheen het seizoen worden er promo’s aangeboden.

De huurprijs omvat: Voertuig (Vespa Lx, 50cc, volautomatisch / Calessino Apé, 400cc, handschakeling / Twizy 45/80, 100% elektrisch). GPS met uitgestippelde routes. Accessoires (topcase, kinderzitje, enzovoort), indien gereserveerd. Volle brandstoftank (Vespa of Calessino) / 100% opgeladen batterij (Twizy) & onbeperkt aantal kilometers. BA-verzekering. Helm (Vespa) & tweede helm voor passagier. BTW & taksen (alle prijzen zijn inclusief 21%, ook voor facturatie). Technische uitleg & begeleiding (met tips & tricks) bij vertrek. Technische bijstand en/of depannage. ‘Goed-weer-Garantie’ (gratis annulering tot 01 dag voor reservatiedatum. Aangepaste voorwaarden bij reservaties met maaltijd en groepsreservaties). Maaltijd of overnachting (indien gereserveerd).

De huurprijs omvat niet: de kosten van de reparatie aan motor en mechaniek ten gevolge van slecht gebruik door de huurder en de kosten van onoordeelkundig gebruik, opzet, oneigenlijk gebruik (zoals rijden op niet verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enzovoort). Een verzekering van persoonlijke bezittingen van de verhuurder is tevens niet inbegrepen.

Voor een definitieve reservatie dient er een voorschot betaald te worden. Zonder voorschot is er geen reservatie en zijn er mogelijkerwijs geen voertuigen meer beschikbaar.

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het betalen van het voorschot: de helft van de totaalprijs als voorschot en het restbedrag bij vertrek of ineens het totaalbedrag. In geval van een cadeaubon geldt de waarde van de cadeaubon als voorschot. Er wordt steeds een bevestiging van de reservatie na betaling verstuurd.

Bij vertrekken op de dag zelf en zonder reservatie, dient het totaalbedrag volledig ter plaatse betaald te worden.

Wanneer een facturatie is gewenst, dient dit zo vlug mogelijk doorgegeven te worden met alle correcte adres- en facturatiegegevens en een eventuele gewenste vermelding. Er kan een voorschotfactuur en/of een eindfactuur na event opgemaakt worden.

De afrekening van de factuur dient binnen de 30 dagen na ontvangst betaald te zijn.

Er kan tot drie maanden na aankoop een factuur aangevraagd worden.

De aanvaarding van de factuur geldt als akkoord van de cliënt voor alle hierop vermelde voorwaarden.

Er kunnen duplicaten opgesteld worden voor facturen die minder dan één jaar oud zijn.

Addendum groepsreservaties en reservaties in bedrijfsverband:

De gehanteerde prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW.

Bij bevestiging van uw reservatie (meer dan 09 Vespa’s, 05 Twizy’s of meer dan 04 Calessino’s) dient er een voorschot van 50% overgemaakt te worden. Bij de goedkeuring van de offerte wordt er een reservatienummer toegewezen. Dit nummer dient in elke correspondentie vermeld te worden.

Wanneer een facturatie is gewenst, dient dit zo vlug mogelijk doorgegeven te worden met alle correcte adres- en facturatiegegevens, eventuele vermelding en een duidelijke vermelding van de te volgen bedrijfsgebonden procedure (i.e. aanvraag P.O.-nummer, …).

In de eerste plaats zal er een voorschotfactuur als uitnodiging voor het betalen van het voorschot opgemaakt worden, ter definitieve bevestiging van de reservatie. Na het event zorgt onze boekhouding voor een afrekening met een eindfactuur. Hierbij wordt het betaalde voorschot in mindering gebracht. Bijbetaling kan geschieden via overschrijving tot 30 dagen na ontvangst factuur.

 

WIJZIGINGEN

Bij slechte weersomstandigheden kan er van type voertuig gewisseld worden, mits beschikbaarheid en enkel op de vertreklocatie te Sint-Truiden. Het is ten zeerste aan te raden om dit op voorhand via mail aan te vragen. Pas na goedkeuring van Vesparoute is men zeker van de wijziging (cfr. steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende voertuigen). Een eventuele meerprijs zal worden aangerekend en dient betaald te worden bij vertrek.

Wijzigingen omwille van andere redenen dan slecht weer dienen zo snel mogelijk per mail aangevraagd te worden. Pas na goedkeuring van Vesparoute is men zeker van de wijziging (cfr. steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende voertuigen). Voor een particuliere reservatie zonder maaltijd kan een wijziging tot ten laatste 02 dagen voor reservatiedatum. Voor een reservatie met maaltijd kan dit tot ten laatste 04 dagen voor reservatiedatum. Voor groepsreservaties kan een wijziging tot 05 werkdagen voor reservatiedatum. Voor wijzigingen na de vooropgestelde blokperiodes wordt er een administratieve kost aangerekend.

Wijzigingen in het aantal voertuigen of deelnemers dienen zo snel mogelijk per mail aangevraagd te worden. Pas na goedkeuring van Vesparoute is men zeker van de wijziging (cfr. steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van onze voertuigen). Voor een particuliere reservatie zonder maaltijd kan een wijziging tot ten laatste 02 werkdagen voor reservatiedatum. Voor een reservatie met maaltijd kan dit tot ten laatste 04 werkdagen. Voor groepsreservaties kan een wijziging tot 05 werkdagen voor reservatiedatum. Voor wijzigingen na de vooropgestelde termijnen wordt er een administratieve kost aangerekend.

Wijzigingen op de reservatiedatum zelf kunnen ook, maar een eventueel verschil in de prijs wordt niet terug betaald. Er wordt dan een tegoedbon voor het resterende bedrag uitgeschreven. Deze voucher blijft tot 01 jaar na originele reservatiedatum geldig en kan ook door derden worden opgenomen.

Addendum groepsreservaties en reservaties in bedrijfsverband:

Na goedkeuring en toestemming van de offerte wordt de reservatie door Vesparoute bevestigd. Wijzigingen in aantallen of dergelijke kan tot 05 werkdagen voor de reservatiedatum. Bij een laattijdige wijziging (i.e. binnen de week voor reservatiedatum), wordt de definitieve reservatie aangehouden en eventuele kosten doorgerekend. Er wordt in dit geval geen terugbetaling of vermindering toegestaan.

 

ANNULERING HUURDER

Vesparoute.com voorziet een goed-weer-garantie : wanneer de weersomstandigheden té ongunstig zijn om de route te ondernemen, kan er tot 18u00 op de dag voor reservatiedatum kosteloos geannuleerd worden. Bij reservaties met een maaltijd of overnachting, zijn er specifieke voorwaarden en langere opzegtermijnen (zie lager)! De reservatie wordt ‘ON HOLD’ geplaatst en een nieuwe datum kan tot 01 jaar na de oorspronkelijke reservatiedatum gekozen worden. Deze verplaatsing is enkel na goedkeuring en bevestiging van Vesparoute geldig. Er worden hiervoor geen extra kosten aangerekend.

Bij een laattijdige annulering, behoudt Vesparoute.com het recht om € 25.00,- per voertuig annuleringskosten (+ eventuele annuleringskost van de betreffende partner) aan te rekenen.

Is men, zonder voorafgaand bericht, niet op de dag van afspraak aanwezig om de route te ondernemen, dan wordt dit als een ‘no show’ behandeld. In dit geval vervalt de reservatie volledig en het gestorte bedrag als annuleringskost ingehouden.

Vesparoute behoudt steeds het recht om een route te annuleren wanneer men van mening is dat de weersomstandigheden té ongunstig zijn, waardoor een verhoogd risico op schade of ongeval reëel is.

Wanneer men tegen beter advies in, toch wil rijden, dan wordt de Basisformule voor de waarborg aangehouden.

Bij een volledige annulering dient de aanvraag tot annulering zo snel mogelijk per mail doorgegeven te worden. Pas na goedkeuring van Vesparoute ben je zeker van de annulering. Voor een particuliere reservatie zonder maaltijd kan een annulering tot ten laatste 02 werkdagen voor reservatiedatum. Voor een reservatie met maaltijd kan dit tot ten laatste 04 dagen. Hou er hierbij altijd rekening mee dat dit steeds onder voorbehoud van de voorwaarden van onze partners is. Voor annuleringen na de vooropgestelde termijnen wordt er een administratieve kost aangerekend.

Indien je voorschot betaald is, dan wordt dit bedrag in de vorm van een tegoedbon terug gegeven. Deze tegoedbon blijft geldig tot 01 jaar na de originele reservatiedatum en kan ook door derden opgenomen worden.

Er wordt geen terugbetaling van het voorschot gedaan, tenzij in overleg en na goedkeuring van Vesparoute (vb. overmacht: medisch attest, overlijden, …).

Addendum groepsreservaties en reservaties in bedrijfsverband:

Voor groepsreservaties kan een annulering tot 05 werkdagen voor reservatiedatum. Hou er hierbij altijd rekening mee dat dit steeds onder voorbehoud van de voorwaarden van onze partners is. Voor annuleringen na de vooropgestelde termijnen wordt er een administratieve kost aangerekend.

 

ANNULERING VERHUURDER

In geval dat de bestuurder niet voldoende rijvaardig is om het voertuig te besturen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de klant, behoudt Vesparoute het recht om een tegoedbon aan toonder te voorzien voor het bedrag van de verhuur zodat de opname van het gehuurde op een andere dag, door andere persoon, kan uitgevoerd worden. Deze tegoedbon blijft geldig tot 01 jaar na de originele reservatiedatum. Er wordt geen geldelijke teruggave gedaan.

Indien de huurder de verbintenissen van huidige overeenkomst niet nakomt, kan de verhuurder de verhuring onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen en het gehuurde goed onmiddellijk terug in bezit nemen op eender welk tijdstip en ongeacht waar het zich bevindt. De huurder zal in dat geval de huurprijs verschuldigd zijn van de in de overeenkomst bepaalde periode, zonder dat hij de huurprijs die reeds betaald zou zijn, kan terugvorderen.

 

GEBRUIK

De huurder verbindt zich er toe het gehuurde goed als een goede huisvader te gebruiken en te onderhouden en bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat waarin het werd ontvangen, terug af te leveren.

De huurder dient, betreffende het gebruik van het gehuurde goed, alle wettelijke bepalingen geldend in het land van verhuur na te leven en blijft onvoorwaardelijk en in alle gevallen verantwoordelijk voor het aantal vervoerde personen, ook als dit de toegelaten normen in België of in andere landen overschrijdt. Alle boetes en schade, dewelke het gevolg zijn van de niet-naleving, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de huurder.

Het is verboden het gehuurde goed te gebruiken om te duwen of te slepen, te gebruiken voor betaald goederen- of personenverkeer, of aan te wenden voor koersen en snelheidsproeven. Het is verboden om zelfklevers op het gehuurde goed aan te brengen. Tijdens het gebruik van het voertuig dient een gepaste actie genomen te worden wanneer waarschuwingslampjes oplichten.

Conform de Belgische Verkeerswetgeving dienen de richtingsaanwijzers steeds gebruikt te worden in situaties waar noodzakelijk is.

De Calessino en Twizy zijn voorzien van veiligheidsgordels. Conform de Belgische Verkeerswetgeving dient de veiligheidsgordel gebruikt te worden tijdens het rijden. Bij inbreuken op de wetgeving en de daaruit voortvloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en blijven deze voor rekening van de huurder.

Het gebruik van accessoires (bagagerekken, kinderstoelen, …) dewelke niet compatibel zijn, is volledig voor het risico van de huurder, dus ook alle mogelijke schade ten gevolge van het los raken van deze accessoires en/of hieruit voortvloeiende letsels.

Wanneer er zich tijdens de huurperiode technische problemen voordoen, dient de verhuurder onverwijld hiervan op de hoogte gebracht worden. Respectievelijke telefoonnummers worden bij vertrek meegegeven. De verhuurder zal alles doen wat mogelijk is om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen of bijstand te voorzien. De huurder of gebruiker ontlast de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enzovoort die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of de schade. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten.

De huurder zal de verhuurder onverwijld, dezelfde dag, in kennis stellen van eender welk ongeval, schadegeval, vernieling of verdwijning waarbij het gehuurde goed betrokken is (verwittigingsplicht). In geval van een aanrijding verplicht de huurder zich er toe een schriftelijke volledig ingevulde aanrijdingsformulier en/of eventueel proces-verbaal voor te leggen aan de verhuurder. De huurder zal zich onthouden enige nadelige (aansprakelijkheids-)erkentenis te doen. Indien eender welke eis of aanklacht wordt ingediend wegens dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendom, toestand, gebruik of benutting van het gehuurde goed, dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en de verhuurder een exemplaar te verschaffen van iedere vordering, kennisgeving, dagvaarding, procedure en pleidooi welke hij in verband hiermee heeft ontvangen terwijl hij met de verhuurder dient samen te werken bij de verdediging hiervan.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.

Indien de huurder niet (tijdig) aan bovenvermelde verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade / het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden is de huurder voor deze schade aansprakelijk en zal hij de verhuurder hiervoor vrijwaren.

 

BOORDDOCUMENTEN

Elk voertuig is voorzien van de vereiste documenten voor dat voertuig. Deze documenten mogen in geen enkel geval van het voertuig gescheiden worden. Bij vertrek dient de huurder zich er van te vergewissen dat de boorddocumenten aanwezig zijn. Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor rekening van de huurder.

 

HELMEN EN BESCHERMENDE KLEDIJ

Conform de Belgische verkeerswetgeving is het dragen van een helm tijdens het besturen van een bromfiets van zowel klasse A als B verplicht. Alle Vespa-modellen die Vesparoute te huur stelt, vallen onder de categorie klasse B (cfr. ‘alle voertuigen met twee of drie wielen met een maximale cilinderinhoud van 50cc of een elektrische motor waarvan de maximumsnelheid 45km/u is’). De verhuurder voorziet helmen met de vereiste EU -keuring. Bij inbreuken op de wetgeving (het niet of niet correct dragen van de helm tijdens het rijden en daaruit vloeiende boetes of verwondingen) neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn mogelijke kosten voor rekening van de huurder.

Het dragen van een helm tijdens het besturen van een Calessino of Twizy is niet verplicht.

Conform de Belgische verkeerswetgeving is beschermende kledij verplicht bij motorvoertuigen vanaf 150cc. Dit betekent dat er geen beschermende kledij moet voorzien worden voor de Vespa, 50cc. Het is echter ten zeerste aan te raden om aangepaste kleding te voorzien, zowel voor Vespa, Calessino als Twizy en dit voor zowel de bestuurder als medepassagiers. Het kan heel verleidelijk zijn om onder een stralend blauwe hemel in lichte kledij te rijden en je te laten afkoelen door de wind. Maar, dat genot weegt niet op tegen het risico op zware verwondingen bij een ongeval, zelfs een kleine valpartij of niet te onderschatten: nadelige en vervelende gevolgen van zonnebrand. Ook de verzekeringsmaatschappij kan moeilijk doen. Korte mouwen en shorts, slippers en hoge hakken zijn af te raden. De gevoelstemperatuur tijdens het rijden ligt lager dan de effectieve buitentemperatuur. ’s Zomers kan dit heel aangenaam zijn, maar voornamelijk in het voor- en najaar is het aan te raden om een winddichte jas, sjaal en handschoenen te voorzien. Een zonnebril is geen overbodige luxe gedurende het gehele seizoen: hevige zon in de zomer en een lage stand van de zon in het voor- en najaar kunnen verblinden waardoor er een verhoogd risico om ongeval ontstaat. Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten ten gevolge van het niet nemen van voorzorgsmaatregelen zoals hierboven beschreven, neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor eigen rekening. Daarom: draag bij elke rit aangepaste kledij. Het is voor je eigen veiligheid.

 

OPENBARE WEG

Onze Vespa vallen onder ‘Bromfiets Klasse B (maximumsnelheid: 45km/u)’. Dit betekent dat er steeds op het fietspad moet gereden worden wanneer deze voorzien is of aangeduid staat. En dit zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Wanneer er geen markering of aanduiding is, dan rijdt men op de rijweg (hetzelfde principe als voor een fiets).

Voor een Calessino (driewielig) en Twizy (vierwielig) is dezelfde regelgeving van kracht als voor een wagen: op de rijbaan.

Vlaanderen en met name de provincie Limburg heeft een uitgebreid fietsroutenetwerk waar we trots op mogen zijn. Erg belangrijk om te weten is dat grote delen van dit netwerk verboden zijn voor de Vespa! Een Calessino of Twizy mogen in het geheel niet op het fietsroutenetwerk of gewone fietspad!

Bij inbreuken op de wetgeveing en de daaruit voortvloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en blijven deze boetes of kosten voor rekening van de huurder.

 

BEGELEIDING

Vanaf 10 Vespa’s, 05 Calessino’s of 06 Twizy’s. of een combinatie hiervan is begeleiding verplicht. De begeleiding staat in voor de veiligheid van de deelnemers alsook voor de veiligheid van andere weggebruikers. Naast het veiligheidsaspect zal de begeleiding ook uitleg geven over de streek of bezienswaardigheden onderweg. Het aantal begeleiders is afhankelijk van het type en aantal voertuigen. Er wordt een meerprijs per gids aangerekend.

Indien er tegen alle advies in afgezien wordt van een gids/begeleider, dan valt de keuze van de waarborg weg en wordt de basisformule aangehouden. De huurder blijft dan  in alle gevallen verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en/of schade.

Wanneer men probeert het reserveren van begeleiding opzettelijk te omzeilen in het om het even welke vorm (bijvoorbeeld door onder twee of meer namen, meer dan 10 tweepersoonsvoertuigen te huren, enzovoort) aanvaardt de verhuurder de regeling van de schade-afkoopformule (RZZ) niet en wordt de Basisformule gehanteerd. De huurder blijft dan in alle gevallen verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en/of schade. Vesparoute behoudt ten alle tijden het recht om de reservaties te annuleren en zullen de reservatiesommen integraal worden ingehouden.

In groep rijden is niet zo simpel! Gelieve de instructies & afspraken na te komen. Rijd defensief, hou rekening met de andere groepsleden en onderneem geen acties waarmee je jezelf en anderen in gevaar brengt!

De begeleiding houdt ten alle tijden het recht om in te grijpen bij onregelmatigheden en/of inbreuken op de gemaakte afspraken. Dit kan leiden tot het afbreken van de route. In dit geval zal er geen enkele terugbetaling van de reservatiesom kunnen geëist worden.

 

KINDEREN

Kinderen worden toegelaten vanaf 05 jaar. Kinderautostoelen of soortgelijke artikelen (vb. MaxiCosi) kunnen niet gemonteerd worden op onze voertuigen waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Vespa: kinderen mogen mee achterop zolang ze met de voeten kunnen steunen op de voetplaat. Wanneer dit niet het geval is, dan kan er een kinderzitje gereserveerd worden. Deze zitjes zijn van het merk Vespa en zijn speciaal ontworpen om achterop een Vespa te monteren. Zo is de veiligheid van het kind gewaarborgd. Het is uitdrukkelijk verboden en tegen de Belgische Verkeerswetgeving om kinderen tussen de bestuurder en het stuur op de voetplaat te laten staan tijdens het rijden! Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden op onze BA-verzekering.

Calessino: kinderen kunnen plaats nemen op de achterbank. Hier zijn drie veiligheidsgordels voorzien. De Calessino is een open voertuig en uit veiligheidsoverwegingen mogen er daarom maximum 02 kinderen op de achterbank plaats nemen. Het is bovendien wenselijk dat de kinderen steeds begeleid worden door een volwassene die tevens op de achterbank plaats neemt. Het is uitdrukkelijk verboden dat een kind of meerdere kinderen plaats nemen op de voorste bank. Er is hier maar een veiligheidsgordel voorzien voor de bestuurder. Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden op onze BA-verzekering.

Twizy: er zijn driepuntveiligheidsgordels voorzien, dus kinderen kunnen mee rijden.

Beschermende kledij is aan te raden!

 

DIEREN

Dieren mee nemen op de Vespa is uitgesloten! Dieren meenemen in de Calessino of Twizy kan wel, maar wordt afgeraden! De Calessino en Twizy zijn open voertuigen. Indien een dier wordt meegenomen, dient dit te gebeuren in een erkende reismand (EU-merk). Voor het veilig bevestigen van deze reismand is men zelf verantwoordelijk. Vesparoute neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Blindengeleidehonden zijn welkom, maar ook weer volgens bovenstaande regelneming.

 

WAARBORG

De huurder verbindt zich er toe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van het nakomen van zijn verbintenissen, zoals bepaald in de huurovereenkomst, een waarborg te stellen in handen van de verhuurder ten bedrage van: Standaardformule: € 300.00,- per voertuig OF RZZ: € 25.00,- per voertuig. De afkoopsom van deze laatste formule blijft ten voordele van de verhuurder. Afhankelijk van de gekozen formule kan de waarborgsom betaald worden door middel van contanten of Bancontact of gereserveerd worden door middel van een credit card. Voor het vierpersoonsvoertuig (cfr. Calessino) is de schade-afkoopformule (RZZ) niet mogelijk.

De waarborg van het gehuurde goed (i.e. voertuig, accessoires (navigatiesysteem, topcase, kinderzitje, enzovoort) dekt de reparatiekost in geval van schade. Dit is niet het geval bij verdwijning of totaal verlies van het gehuurde goed. In dit geval blijft de huurder in alle gevallen verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en/of schade en behoudt de verhuurder het recht om de aankoopwaarde volledig aan te rekenen aan de huurder.

Het totaal van de Standaardformule wordt terug of vrij gegeven wanneer er geen schade is bij inlevering van het gehuurde goed. Het betaalde totaal van de RZZ blijft ingehouden. In geval van schade is de huurder verantwoordelijk voor het volledige schadebedrag tot een maximum bedrag van € 300.00,-, tenzij hij de schade-afkoopformule (RZZ) genomen heeft. De vastgestelde schade wordt berekend aan de hand van een schadebestek dat voorzien wordt door de verhuurder. In mindering van de waarborg zullen komen: ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten aan het voertuig, diefstal van onderdelen, enzovoort. De controle bij inlevering gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen alsook boetes.

Addendum groepsreservaties en reservaties in bedrijfsverband:

Groepen van meer dan 09 Vespa’s, 06 Twizy’s of groepen met meer dan 4 Calessino’s dienen verplicht een begeleider te nemen omwille van veiligheidsredenen. Wanneer dit niet gebeurt in het om het even welke vorm aanvaardt de verhuurder de keuze van de schade-afkoopformule (RZZ) niet en wordt de Standaardformule gehanteerd. De huurder blijft dan in alle gevallen verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en/of schade. Bovendien wordt er een extra kost per voertuig als risicoforfait boven op de huurprijs aangerekend.

Indien het totaal van de waarborgsom 1500.00,- (plafondbedrag) overschrijdt wanneer men de Standaardformule heeft gekozen, dan fungeert het gestorte voorschot tevens als waarborg. Hierdoor dient een groep of bedrijf geen waarborgsom meer te voorzien om op de dag van reservatie achter te laten. Wanneer men voor de RZZ-formule kiest, wordt hetzelfde principe toegepast. Om exuberante bedragen te vermijden, wordt er een plafondbedrag aangehouden van 1500.00,-.

 

overzicht

 

Waarborgformules

 

Waarborgsom

 

Afkoopsom

 

Standaard

 

300,00,-

 

/

 

Rijden-Zonder-Zorgen

 

00.00,-

 

25,00,-

 

 

 

 

inhoud

 

 

 

Bij vertrek overhandigt u dit bedrag per voertuig. Bij schadeloos inleveren krijgt u dit bedrag terug.

Dit bedrag is het maximum bedrag dat kan ingehouden worden bij schade.

 

(excl. Diefstal of totaalverlies: de huurder blijft in deze gevallen steeds volledig verantwoordelijk)

 

 

 

Dit bedrag betaalt u om uw waarborgformule te verlagen. Dit bedrag wordt niet teruggegeven.

Dit bedrag is het maximum bedrag dat kan ingehouden worden bij schade.

 

 

(excl. Diefstal of totaalverlies: de huurder blijft in deze gevallen steeds volledig verantwoordelijk)

 

 

Voorbeeld van een gemiddelde schade aan een Vespa na een valpartij (onderdelen & werkuren)

Krassen/lakschade spatbord, voorzijde:                                     150.00,-

Spiegel beschadigd:                                                                  34.16,-

Remhendel beschadigd:                                                            52.74,-

Bodemplaat (lakschade):                                                            80.00,-

Krassen/lakschade zijkant:                                                       250.00,-

Sierlijst beschadigd:                                                                  52.36,-

                                                                                  

Totaal van de schade:                                                              619.26,-

 

 

Gekozen waarborgformule:

 

Standaardformule                                            Te betalen:       300.00,-

RZZ                                                                Te betalen:       000.00,-

 

 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Het gehuurde goed is door de verhuurder in Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekerd voor de huurder. De huurder verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van alle bepalingen van de verzekeringspolis en hij verbindt zich er toe alle bepalingen van deze polis die hem aanbelangen, stipt na te komen. Op zijn verzoek kan hij beschikken over een exemplaar van de polis. Indien door het gedrag of de wanprestatie van de huurder één of meerdere risico’s en/of waarborgen gedekt door de verzekeringspolis, zouden geschorst of geannuleerd worden, verbindt de huurder zich er toe de verhuurder te vrijwaren voor alle schade die ingevolge hiervan in hoofde van de verhuurder zou kunnen ontstaan. In geval van schade of letsel aan derden, kunnen mogelijke daaruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder. Een franchise ten bedrage van € 150.00,- (forfait) wordt in dit geval steeds aan de huurder aangerekend. Conform de Belgische Verzekeringswetgeving kunnen in geval van eigen letsel en mogelijke daaruit voortvloeiende kosten niet verhaald worden op de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder.

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot het gehuurde goed geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen, die door de huurder gewenst mochten worden, dienen door de huurder zelf en voor eigen rekening worden afgesloten.

Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden, opgegeven te worden. Wordt het voertuig opgeëist omwille van smokkel, wapenbezit, handel of vervoer van verdovende middelen, of om welke andere reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en zullen alle uitgaven rechtstreeks aan de huurder doorgerekend worden.

 

SCHADELOOSSTELLING

De huurder zal de verhuurder volledig schadeloos stellen en vrijwaren tegen:

                - eender welk verlies, diefstal of opzettelijke vernieling van het gehuurde goed en de inhoud hiervan.

                - eender welk verlies, schade, eis, vordering, kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten en erelonen) welke ontstaan uit of in                       verband staan met het gebruik, de werking of de toestand (met inbegrip van alle al dan niet door één der partijen ontdekte                                            defecten) van het gehuurde goed.

                - eender welke schade aan derden veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelde voor zover deze niet gedekt is door de BA polis of niet                      ten laste wordt genomen door de BA verzekeraar.

                - de huurder doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal ten opzichte van de verhuurder, zijn personeel, vrije medewerkers en                   vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan door deze voor, tijdens of na een activiteit waar de verhuurder betrokken                         is/was. Deze afstand van verhaal geldt zowel voor schade geleden door de huurder zelf, of haar aangestelde, als voor schade                      geleden door de verhuurder, of haar aangestelde veroorzaakt en te vergoeden aan derden.

                - de huurder verbindt zich er toe de verhuurder te allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder zouden                          instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van de verhuurder, zijn personeel en vertegenwoordigers.

 

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE KLANTENGEGEVENS

Voor Vesparoute is de bescherming van haar klantengegevens uiterst belangrijk. Wij verbinden ons ertoe geen data door te verkopen of te delen met derden. De data van onze klanten worden opgeslagen in beveiligde databases die wij regelmatig onderwerpen aan een veiligheidsaudit. De klantengegevens zullen enkel gebruikt kunnen worden voor het versturen van onze promoties, nieuwsbrieven en dergelijke.

 

KLACHTEN & GESCHILLEN: BEVOEGDE RECHTBANKEN, TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van de verhuurder. Om geldig te zijn dient dit binnen acht dagen na reservatiedatum te gebeuren. Laattijdige klachten zullen niet meer behandeld worden.

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de verhuurder. Het is de bedoeling van de partijen dat onderhavige overeenkomst wordt opgemaakt, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van Belgisch intern recht.

De huurder is er toe gerechtigd deel te nemen aan de verdediging van eender welke dergelijke eis of vordering, zonder een eis te kunnen instellen die in mindering zou kunnen komen op de eis van de verhuurder. De huurder betaalt aan de verhuurder alle kosten en uitgaven terug (met inbegrip van de redelijke advocaathonoraria) welke door de verhuurder werden gemaakt om de rechten van de verhuurder krachtens huidige overeenkomst te vrijwaren.

 

Kies voor Vesparoute omdat:

  • GPS met routes inbegrepen!
  • Ontdek de mooiste regio's in België
  • Benzine + helm(en) inbegrepen
  • Goed-weer-garantie
  • Reserveer eenvoudig online